Thủy Điện Khe Diên

Thủy Điện Khe Diên


Mô tả dự án

Chủ đầu tư: Thủy Điện Khe Diên
Địa chỉ:  Quảng Nam
Gói Thầu: Giải Pháp Chống Thấm
Thời gian hoàn thành: 2018

ffa54454c43b24657d2af3fb2d14ad7b4d25146abd2274cc92aa72f42bbb27121cef9c807cde25919757fbb97bd69b88c2c7935ceeb208d4e88ab1c5