Ban lãnh đạo

Đội ngũ lãnh đạo Hung Trang Corp.

null

DƯƠNG MINH HÙNG
Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc

null

THÁI ĐỨC QUANG TIẾN

Giám đốc dự án
null

LƯU VĨNH TRƯỜNG

Giám đốc nhân sự
null

NGUYỄN DUY QUANG

Quản lý sản xuất
null

NGUYỄN THỊ THANH KIỀU

Trưởng phòng kế toán
null

NGUYỄN VĂN THIỆN

Trưởng phòng đấu thầu
null

NGUYỄN ANH NGUYÊN

Trưởng phòng Marketing - Thương mại
null

TRẦN QUANG THƯỞNG

Quản lý dự án