CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG TRANG VINH DỰ ĐƯỢC CHỨNG NHẬN VÀ LƯU TRỮ THÔNG TIN CỦA MÌNH LÊN HỆ THỐNG DỮ LIỆU TOÀN CẦU CỦA D&B.