Hình ảnh công ty cổ phần Hùng Trang thi công tại thủy điện Khe Diên